VIII Forum BioGIS – System Informacji Przestrzennej w badaniach różnorodności biologicznej

VIII Forum BioGIS – System Informacji Przestrzennej w badaniach różnorodności biologicznej

29 i 30 listopada 2023 r. na Collegium Biologicum UAM, Kampus Morasko w Poznaniu odbędzie się konferencja „VIII Forum BioGIS – System Informacji Przestrzennej w badaniach różnorodności biologicznej”. Jest ona organizowana przy udziale Wydziału Biologii Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, PCSS oraz Esri Polska. Tematyka wydarzenia obejmuje transformację historycznych danych przyrodniczych do cyfrowych baz danych przestrzennych oraz ich wykorzystanie w nauce, edukacji i ochronie przyrody.

Zbiory przyrodnicze stanowią podstawowe źródło wiedzy o różnorodności biologicznej i są wykorzystywane w badaniach naukowych, procesie kształcenia i praktyce. Szczególnie cenne są dane o historycznych stanowiskach gatunków roślin, zwierząt i grzybów. Umożliwiają one badaczom dotarcie do ich lokalizacji, ocenę aktualnego stanu populacji i jej dynamiki; m.in. pozwalają określić czy gatunek nadal występuje, podlega silnej ekspansji czy wyginął. Do niedawna dostęp do zasobu informacji gromadzonego w formie fizycznych okazów był utrudniony dla naukowców i niemal niedostępny dla społeczeństwa, w tym nauczycieli i uczniów, urzędów, organizacji i osób zajmujących się różnorodnością biologiczną i ochroną przyrody.

Obecnie, możliwość cyfryzacji zbiorów przyrodniczych pozwala na ich udostępnienie online, przeszukiwanie i analizę z wykorzystaniem narzędzi statystycznych i przestrzennych. Niemal każdemu okazowi lub udokumentowanej obserwacji można przypisać współrzędne geograficzne, dzięki którym zainteresowani mogą poszukiwać historycznych stanowisk w terenie. Takie podejście otwiera nowe możliwości badawcze w zakresie taksonomii, biogeografii, ekologii, a także monitorowania stanu i ochronie bioróżnorodności.

Podczas VIII Forum BioGIS zostaną zaprezentowane wyniki realizacji projektów cyfryzacji archiwalnych zbiorów przyrodniczych, realizowanych i finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, w tym projektu AMUNATCOLL zrealizowanego przez Wydział Biologii UAM i PCSS, zamieszczonego w repozytorium Krajowego Magazynu Danych finansowanego z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Uczestnicy tegorocznej edycji Forum BioGIS zapoznają się z potencjałem wykorzystania cyfrowych baz danych przyrodniczych do celów naukowych, edukacyjnych, ochrony przyrody i zarządzania środowiskiem. Ponadto, udział w Forum BioGIS umożliwi uczestnikom poznanie zasad i procedur, dzięki którym możliwa jest transformacja historycznych danych przyrodniczych do formatu cyfrowego i wymiaru przestrzennego. Zaplanowano sesje referatowe, panele dyskusyjne i warsztaty na temat wykorzystania cyfrowych baz danych przyrodniczych w edukacji i ochronie przyrody, przygotowania zbiorów przyrodniczych do digitalizacji, procesu digitalizacji, metod geotagowania, opisów lokalizacji okazów oraz wielu aspektów informatycznych budowy baz danych i narzędzi stosowanych w analizach online.

W wydarzeniu wezmą udział przedstawiciele PCSS:

  • Krzysztof Kurowski weźmie udział w dyskusji panelowej pt. „Znaczenie cyfrowych danych o różnorodności biologicznej w nauce, edukacji i ochronie przyrody”,
  • Marcin Lawenda wygłosi referat pt. „Wyzwania informatyczne podczas projektowania i implementacji systemu AMUNATCOLL IT”,
  • Norbert Meyer przedstawi prezentację pt. „Repozytoria danych oraz wsparcie polityki otwartych danych (EOSC) w Krajowym Magazynie Danych”.

Konferencję będzie można śledzić dzięki transmisji on-line.

Wydarzenie zostało objęte patronatem przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Prorektora UAM ds. cyfryzacji i współpracy z gospodarką, Centrum Projektów Polska Cyfrowa, Global Biodiversity Information Facility Poland, Krajową Sieć Informacji o Bioróżnorodności.