Wywiad z Bartoszem Belterem na temat infrastruktur badawczych i roli SLICES w Europie

Wywiad z Bartoszem Belterem na temat infrastruktur badawczych i roli SLICES w Europie

SLICES jest nową infrastrukturą badawczą na mapie drogowej ESFRI (European Strategy Forum on Research Infrastructures), zrzeszającą 21 partnerów z 14 krajów. Celem aktualnych prac w konsorcjum jest zapewnienie wsparcia ze strony krajów członkowskich oraz Komisji Europejskiej w procesie budowy nowoczesnej infrastruktury badawczej do badań o zasięgu europejskim. Bartosz Belter – Kierownik Działu Sieci Nowych Generacji PCSS udzielił wywiadu, przybliżając specyfikę projektu.

Inicjatywa SLICES jest odpowiedzią na zapotrzebowanie na infrastrukturę badawczą w dziedzinie technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych. Zarówno gwałtowny rozwój technologii Big Data, sztucznej inteligencji, jak również pierwsze implementacje sieci 5G w krajach członkowskich, a w konsekwencji idące za nimi nowe aplikacje wykorzystujące zaawansowane mechanizmy sterowania i transmisji danych powodują, iż pojawiło się duże zapotrzebowanie na infrastrukturę cyfrową z dostosowanymi i odpowiednio dobranymi narzędziami do testowania i rozwijania produktów przeznaczonych dla społeczeństwa cyfrowego (ang. digital society).

Planowany w Polsce w ramach projektu węzeł będzie bazował na rezultatach sieciowych projektów infrastrukturalnych PIONIER-LAB, PL-5G oraz PL-LAB2020. Należy zwrócić uwagę, iż projekt PIONIER-LAB, który jest aktualnie w trakcie realizacji, znajduje się na Polskiej Mapie Infrastruktrur Badawczych, SLICES zatem jest kolejnym krokiem w celu wyniesienia usług badawczych budowanych w tym projekcie na poziom europejski. Docelowo planowany węzeł będzie się składał z komponentów sieciowych, sensorowych i obliczeniowych (w tym elementów obliczeniowych na brzegu sieci), które umożliwią zaawansowane badania z zakresu telekomunikacji i informatyki. Polski wkład w projekt SLICES będzie skutkować powstaniem polskiego laboratorium badawczego w nowej dyscyplinie naukowej „Informatyka techniczna i telekomunikacja”. SLICES, poprzez udział środowiska naukowego skupionego wokół sieci PIONIER, będzie miał pozytywny wpływ na konsolidację krajowego potencjału badawczego w dziedzinie ICT. Dostępność infrastruktury badawczej zarówno na poziomie europejskim, jak również krajowym będzie powodowała zwiększony dostęp do najnowszej technologii dla krajowych jednostek naukowych i przemysłu. Potencjał uczelni wyższych będzie mógł w większym stopniu być wykorzystany przez przemysł przy realizacji nowatorskich rozwiązań z dziedziny ICT. Ścisła współpraca pomiędzy jednostkami naukowymi zostanie zapewniona poprzez punkty dostępowe do sieci PIONIER, a więc poprzez przedstawicieli wiodących uczelni i instytutów badawczych w kraju.

W wywiadzie, jaki pojawił się na stronie projektowej Bartosz Belter podzielił się swoimi spostrzeżeniami na temat wartości dodanej, jaką SLICES wnosi do społeczności naukowej i Europy, opowiedział również o postępach, realizowanych w polskim węźle.

Cała rozmowa dostępna jest na stronie projektu.